•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 • ساير رشته ها

  فهرست منابع جهت آماده شدن براي شركت در آز مون كارشناسي ارشد اعلام شده از طرف معاونت آموزشي وزارت بهداشت 88-89از طرف معاونت آموزشي وزارت بهداشت براي سال 88-89 است.

  در اين خصوص توجه شما را به نكات زير جلب مي نمائيم :
  1_ با توجه به اينكه آزمون كارشناسي ارشد، رقابتي براي سنجش و انتخاب آماده ترين و شايسته ترين افراد از لحاظ علمي براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلات تكميلي مي باشد، و محدود نمودن اين رقابت به تعداد محدودي منبع مشخص فاقد توجيه علمي و منطقي مي باشد، لذا معرفي منابع به معني انحصار و محدوديت آزمون به اين منابع نبوده و داوطلبان براي توفيق بيشتر در آزمون ورودي بايستي مطالعات گسترده و متنوع تري را در زمينه هاي مربوطه داشته و به سطح مناسبي از احاطه و تسلط دست يابند.
  2_ در مورد كليه منابع اعلام شده آخرين چاپ منبع يا ترجمه آن بايستي مورد استفاده قرار گيرد.
  3_ آزمون درس زبان بصورت عمومي ، شامل درك متون و واژگان عمومي زبان در سطح انگليسي Upper intermediate ( متوسط به بالا) برگزار مي شود.

  در زير فهرست منابع پيشنهادي معاونت آموزشي براي سال 88-89 به تفكيك آمده است . براي دسترسي به تغييرات در منابع همچنين مي¬توانيد به سايت معاوت آموزشي وزارت بهداشت مراجعه كنيد.

  فهرست منابع كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد ارگونومي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت
  فهرست منابع كارشناسي ارشد آمار زيستي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد آموزش بهداشت
  فهرست منابع كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد علوم تشريحي(آناتومي)
  فهرست منابع كارشناسي ارشد انفورماتيك
  فهرست منابع كارشناسي ارشد انگل شناسي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد ايمني شناسي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
  فهرست منابع كارشناسي ارشد بينايي سنجي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد بيوشيمي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد حشره شناسي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد خون شناسي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد راديولوژي و حفاظت پرتوبي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد روانشناسي باليني
  منابع كارشناسي ارشد زبان كليه رشته ها
  فهرست منابع كارشناسي ارشد ژنتيك انساني
  فهرست منابع كارشناسي ارشد سم شناسي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد شنوايي شناسي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه
  فهرست منابع كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد زيست فناوري پزشكي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد مدارك پزشكي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي
  فهرست منابع كارشناسي ارشد مديريت خدمات درماني
  فهرست منابع كارشناسي ارشد گفتار درماني
  مدارك تحصيلي مورد پذيرش و ضرايب دروس آزمون
  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه