•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد راديولوژي و حفاظت پرتوبي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت راديولوژي و حفاظت پرتويي 90 - 91

  فيزيك پرتوها :

              فيزيك تشعشع و راديولوژي - تاليف : دكتر نجم آبادي

              فيزيك پزشكي - تاليف : دكتر تكاور و ساغري - پرتوهاي يونساز

               يوشانگ

  راديوبيولوژي :

                راديولوژي براي راديولوژيست ها - پرفسوراريك هال ترجمه : دكتر حسين مزداراني

                حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديوبيولوژي كاربردي - دكتر استيفن داود - ترجمه: دكتر حسين مزداراني - انتشارات تربيت مدرس

  رياضي : 

            حساب ديفراسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جرج توماس

          حساب ديفراسيل و انتگرال با هندسه تحليلي لوپي - ليت - هولد 

  بيولوژي سلولي : 

                 بيولوژي سلولي و مولكولي - دكتر احمد مجد - دكتر سيد محمد علي شريعت زاده

                  بيولوژي سلولي و مولكولي - دكتر رسول صالحي

                 Molecular Cell Biology - H. Loodish

  فيزيك عمومي :

                    فيزيك هاليدي و فيزيك دانشگاهي

  فيزيولوژي و تشريح :

                     فيزيولوژي پزشكي گايتون

                     فيزيولوژي : شناخت اعمال و وظايف اعضا مختلف يدن - دكتر احمد رستمي

                      فيزيولوژي و آناتومي - دكتر محمد رضا نيكروش - حسين رضايي

                   The Anatomy And Physiology Learning System : Editor : Applegate Illustrated Physiology And Its Companion : Ann- B- Mc Naught  

  آمار :

         روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي - دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلي

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه