•  » سايت هاي مفيد
 •  » ايراني
 • سايت هاي مفيد ايراني
  سايتهاي مفيد پزشكي
   
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  http://www.behdasht.gov.ir
  معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  http://dme.behdasht.gov.ir
  سازمان نظام پزشكي ايران   www.irimc.org
  سازمان نظام پرستاري ايران  www.ino.ir
  سازمان نظام روان شناسي    http://pcoiran.ir     
   
   
   

   

  http://ajums.ac.ir/

  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

   http://www.arakmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي اراك

   http://www.arums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

   http://www.mubabol.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي بابل

   http://www.bums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

   http://www.bpums.com

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

   http://www.fums.ac.ir

  دانشكده علوم پزشكي فسا

   http://www.qums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي قزوين

   http://www.gums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي گيلان

   http://www.gmu.ac.ir

  دانشكده علوم پزشكي گناباد

   http://www.golestangums.ir

  دانشگاه علوم پزشكي گرگان

   http://www.umsha.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي همدان

   http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

   http://www.medilam.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي ايلام

   http://www.iums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي ايران

   http://www.mui.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

   http://www.jums.ac.ir

  دانشكده علوم پزشكي جهرم

   http://www.kaums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان

   http://www.kmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان

   http://www.kums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

   http://www.muk.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي كردستان

   http://www.lums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

   http://www.mums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

   http://www.mmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي مازندران

   http://www.umsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه

   http://www.gsms.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي قم

   http://www.rums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

   http://www.medsab.ac.ir

  دانشكده علوم پزشكي سبزوار

   http://www.sbmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

   http://www.sem-ums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي سمنان

   http://www.skums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

   http://www.shums.org

  دانشگاه علوم پزشكي قزوين

   http://www.sums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

   http://www.tbzmed.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز

   http://www.tums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي تهران

   http://www.yums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

   http://www.ssu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي يزد

   http://www.zdmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

   http://www.zums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه