•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
 • منابع اپيدميولوژي براي آزمون وزارت بهداشت90-91

  مباني اپيدميولوژي :

                       اصول اپيدميولوژي مازنر - مترجم : دكتر ناصري و ملك افضلي( نشر دانشگاهي )

                       درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي جلد 1و4 - مترجم : دكتر شجاعي تهراني

                       اپيدميولوژي گورديس - مترجم : دكتر حسن صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي ( نشر گپ ) 

  مقدمات آمارزيستي :

                        روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي - دكتر محمد و دكتر ملك افضلي

  اصطلاحات پزشكي :

                       فرهنگ جامع همه گير شناسي ( فرهنگ اپيدميولوژي) - دكتر كيومرث ناصري ( نشر گپ )

  بهداشت عمومي :

   در سنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي جلد 1و2و3و4 - جي- اي- پارك وك . پارك مترجم : دكتر رفايي شير پارك

                  كليات بهداشت عمومي - دكتر علي صادقي حسن آبادي ( نشر گپ )

                  راهنماي واكسيناسيون - انتشارات وزارت بهداشت

                  راهنماي تغذيه با شير مادر - انتشارات وزارت بهداشت

                  نكاتي در باره بيماريهاي اسهالي - دكتر فرسار - انتشارات وزارت بهداشت

                  جمعيت ، توسعه و بهداشت باروري - دكتر حبيب الله زنجاني، دكتر كامل شادپور

  اپيدميولوژي بيماريها :

                        راهنماي كنترل بيماريهاي واگيردار در انسان - مترجم : دكتر حسين صباغيان ( نشر گپ )

                         اپيدميولوژي بيماريهاي شايع - دكتر فريدون عزيزي

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه