•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت علوم بهداشتي در تغذيه و علوم تغذيه 90 - 91

  تغذيه اساسي :

               Modern nutrition In Health And Disease - 2006

               Krasuses Food Nutrition And Diet Therapy - 2008

               Human Nutrition And Dietetics - 2005

  بيوشيمي عمومي :

                  Principles of Biochemistry - Lehninger

                  Text Book Of Biochemistry - Devlin

                  استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سر فصل آنها متناسب با رفرانسهاي فوق باشد بلا مانع است.

  فيزيولوژي :

                فيزيولوژي پزشكي - گايتون 

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه