•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت بهداشت حرفه اي 90 - 91

  بهداشت حرفه اي :

                   Industrial Safety And Health Management- چاپ پنجم فصول 13و14و15و16و17و18

                    Industrial noise Control - Lewis Bell Douglas Bell-  فصول 9و6و10

                   Industrial Ventilation Manual - ACGIH

                  Fundamentals of Air Samping - Gregory D. Wight -  فصول 1 و 9

                  Occupational Ergonomics Handbooks- W.Karwowskiws. Marras

                  Safety And Health For Engineers - Brauer Rogerl

                 Introduction To Health Physics - Herman Cember

                  Occupational Toxicology - Stacey

                انسان و تنش هاي حرارتي محيط كار- فريده گلبابايي و همكاران

                نمونه برداري و تجزيه آلاينده ها در هوا جلد 1و 2 - عبدالرحمان بهرامي

                روشنايي در بهداشت و ايمني - حسين كاكوئي و همكاران

  فيزيك :

           فيزيك هاليدي - جلد اول و دوم و سوم

  شيمي :

           شيمي عمومي مورتيمر - چارلز مورتيمر

  رياضي : 

            رياضيات عمومي و كاربردهاي آن - محمد حسين پور كاظمي - نشر ني جلداول چاپ دهم - جلد دوم چاپ پنجم

  فيزيولوژي و تشريح :

   The Physsiological basis Of Physical education and Athletics- Edward LFox Donald k.Mathews

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه