•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد انفورماتيك
 • منابع ازمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت انفورماتيك پزشكي 90 - 91

  Heakth Classifications: ICD10 - ICD9 - ICDO - ICD-DA - ICF - ICD-NA

   Englebardet Sheila&et al.Health Care Informatic 2003

   Merdia Jhons Information Managemane For Health Professions 2002

   Skurka Margaret .Health information management 2005

   Adelhak Mervat . Health Information : Management Of Stategic Resource 2005

   Davis Nandina Introduction To Health Information technology 2002

   Matingly Rozella.Management Of Health Information 2003

   Coiera Enrico. Guide To Health Informatics 2003 

   Hanson William.Health Care Informatics 2006

   AHIMA. Health Information Technology: An Applied Approach 2007

   منابع فارسي كليات پزشكي

   منابع فارسي مربوط به رشته در دانشگاههاي علوم پزشكي داراي مقطع كارشناسي ارشدHIT 

   

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه