•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد آمار زيستي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت آمار زيستي

  رياضي عمومي :

                      حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي - مترجم : مهدي بهزاد - انتشارات مركز نشر دانشگاهي

  آمار رياضي واحتمال :

                          آمار واحتمال مقدماتي - دكتر جواد بهبوديان - نشر آستان قدس رضوي

                     آمار رياضي - دكتر جواد بهبوديان - انتشارات امير كبير

                    آمار رياضي - مترجم : عميدي و وحيدي - انتشاررات مركز نشر دانشگاهي

  روشهاي آماري ( شامل طرح آزمايشها ، رگرسيون ، نمونه گيري و آمار ناپارامتري ) :

   آمار ناپارامتري - دكتر جواد بهبوديان - انتشارات دانشگاه شيراز

   رگرسيون خطي - عبدالرضا بازرگان لاري - انتشارات دانشگاه شيراز

   روشهاي نمونه گيري 1و 2 - دكتر عميدي - انتشارات آزمايشي متون درسي پيام نور

   طرح و تحليل آزمايشها - تاليف مونتگمري - انتشارات دانشگاه تهران

   

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه